Reklamácia a vrátenie tovaru

Všetok tovar ktorý vraciate alebo posielate na výmenu treba poslať na adresu prevádzky !

Smart Sport s.r.o. Budyšínska 8, 83103 Bratislava

 

 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Smart Sport s.r.o. Jána Smreka 6169/11, 84108 Bratislava, Slovensko, prípadne mailom na adrese info@hokejovekorcule.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu (ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar musíte vrátiť nezničený, nepoškodený a bez známok používania v originál obale. Tovar by ste si mali vyskúšať a prehliadnuť  rovnako, ako keby ste tak robili v bežnej kamennej predajni. Pokiaľ budú na tovare známky opotrebenia alebo iného užívania, môžeme vám ponížiť vrátenú kúpnu cenu o zníženie hodnoty tovaru vplyvom takéhoto užívania.

3. Ako a kedy musíte vrátiť tovar

Akonáhle odstúpite od zmluvy, musíte nám tovar vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od samotného odstúpenia od zmluvy. Tovar vraciate na svoje náklady, ktoré vám nebudú preplatené. Tovar by mal byť nepoškodený, nepoužívaný a čistý, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré ste k nemu obdržali. Pokiaľ je to možné, tovar by mal byť vrátený v originálnom obale. 

4. Kedy od zmluvy odstúpiť nemôžete

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar či hygienické potreby, možno od zmluvy odstúpiť len v prípade, pokiaľ nie je porušené originálne balenie, poprípade iný hygienický obal chrániaci samotný tovar. To sa týka napr. drogistických výrobkov, kozmetiky apod. 

Odstúpiť od zmluvy tiež nemožno v prípade poskytnutia služieb, pokiaľ sme vám ich poskytli v lehote 14 dní od objednania takejto služby. Typicky v prípade, pokiaľ vám poskytujeme napr. montáž, brúsenie, profilovanie s Vaším výslovným súhlasom. Ďalším prípadom, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy je tovar, ktorý sme akokoľvek upravili na základe Vašich osobných požiadaviek.

5. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu  Smart Sport s.r.o. so sídlom Jána Smreka 6169/11, 84108 Bratislava, Slovensko, IČO : 51 053 241, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 121885/B. E-mailový kontakt : info@hokejovekorcule.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

Reklamačný poriadok :

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len “RP”)

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.hokejovekorcule.sk je Smart Sport s.r.o. so sídlom Jána Smreka 6169/11, 84108 Bratislava, Slovensko, IČO : 51 053 241, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 121885/B.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický
formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií,
týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. Postup vybavovania reklamácií. 1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na tel. čísle 0903749625, prípadne na info@hokejovekorcule.sk

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä: • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha, • komu je reklamácia adresovaná, • dátum podania reklamácie, • podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje: • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa) • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.11.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Formulár na vrátenie a reklamácie tovaru :